27. Okt, 2016

SURAT DATOE PAMOESOE

SURAT DATU PAMUSU KEPADA GOEVERNOER GENERAAL HINDIA NEDHERLAND

Berikut  Isi Surat Datu Pamusu yang ditujukan kepada Goevernoer Generaal Hindia Nedherland;

                      Kehadapan

                Seri Padoeka Jang Dipertoean Besar Goevernoer Generaal,Atas Tanah Hindia Nedherland__________________________________________________________________________

_Mendatang Kiranja dengan riboea riboe hormat  Hamba jang rendah DATOE PAMOESOE bekas Zelf Bestuur Dolo,Onderafdeeling Paloe,Afdeeling Midden Celebes,Bahoea Hamba ini disalahkan dan terboeang di sini di Ternate dalam 9 Tahun lamanja,hamba tiba di Ternate Boelan Agoestoes 1900 delapan belas dan dari pada waktoe itu hamba terlaloe soesah akan mendapat penghidoepan hamba,maksoed itoelah maka dengan hati yang soesah dan miskin,hamba mempersebahkan permohonan ini kehadapan toean besar ,seraja tersungkur kebawa  pelapi kaki kaki Padoeka yang Mulia,djikalau kiranja dengan sajang hati dari Padoeka Toean besar,menaroh kasihan dan menoelong ,supaja akan memberi hamba Oewang piara tiap tiap Boelan sekedar dalam penghidoepan hamba di tanah asing ini.____________________

____ Dengan pengharapan bahoea permohonan hamba jang datang bersroe dihadapan Toean Besar dikabulkan adanja________________________________________________________________

 

                                                                   Terserahlah dengan segala hormat

                                                                       dari Hamba jang bermohon

 Ternate 18 October 1919

                                                                    DATOE PAMOESOE