6. Des, 2016

TAPAL BATAS MIDDEN CELEBES DAN MANDAR

TAPAL BATAS ANTARA AFDEELING MANDAR DAN AFDEELING MIDDEN CELEBES

Sesuai kesepakatan yang di tandatangani oleh beberapa Kerajaan yang berada di wilayah Midden Celebes antara lain Kerajaan Paloe,kerajaan Banawa/Donggala ,Kerajaan Dolo,Kerajaan Koelawi ,Kerajaan  Tabakoe dan Kerajaan Banaoe yang masing-masing di wakili oleh Rajanya,selanjutnya mengadakan  dan menyepakati Perjanjian Tapal Batas dengan Kerajaan Mamoejoe  yang  berada di wilayah afdeeling Mandar (PROCES VERBAAI) ,di hadapan  Gezagheber Mamoejoe dan Controleur Paloe  dan Mandar  menyepakati  tapal batas keduanya antara lain :

a/ dari Muara Soengai Soeroemana  hingga ke goenoeng Boboe  jang tingginja  +/- 70 M itoelah tebing tinggi jang pertama  tepikiri dari soengai soeroemana dan itulah jangpetama tam,pak pada orang kalau moedik dari soeroemana didalam soengai itu.

b/dari poentjak Goenoeng Bobosoe satoe baris loeroes kepoentjaak Goenoeng Datigo/107M/,koedoea goenoeng itoe ada bahagian penghabisan sebelah  oetara dari barisan soengai soeroemana dan soengai  pasangkajoe ,hampir selaloe selebar kerantau, maka semoea soengai2 jnag terdapat antara kedoea soengai itoe jang mana bermoeara di selat makassar,hoeloenja dari barisan goenoeng terseboet,dengan mengetjoealikan saloe Mosanga,jang langsoeng barisan goenoeng itu.

c/ Barisan Goenoeng jang terseboet menoeroet keloeroesan poentjaknja sehingga ke goenoeng Boelawa jang tingginja 166M.

d/dari Goenoeng Boelawa Menoeroet pemandangan satoe baris loeroes  ke goenoeng Polari,teroes sehingga baris itoe bertemoe dengan soengai Pasangkajoe.

e/ dari Soengai pasangkajoe Moedik  hingga  ke Kabalaminti,jaitoe doesoen Totjang telah di tinggikan.

f/ dari kabalaminti menoeroe pemandangan satoe baris loeroes arah ke selatan betoel,hingga bertemoe dengan soengai sloeminti.

g/ dari saloe Minti milir hingga ketempat manapertemoenja dengan saloe Tobi.

h/dari Saloe Tobi moedik hingga ke hoeloenja.

i/dari sitoe satoe baris loeroes hingga dimana titik temoenja dari soengai Koro,didalam teloek kaloekoe.

j/dari soengai Koro moedik hingga ke-ekor barisan goenoeng jang sebentar akan diseboetkan jang mana ekor barisan goenoeng itoe terdapat sebelah barat daeri saloe ampe dan oleh sooengai ini terpisahkan dengan ekor barisan goenoeng dimana lembah pantalawi di Tobakoe.

k/menoeroet poentjak dari ekor barisan goenoeng itoe teroes poela dalam pegoenoengan ditempat pertjeraian air arah ke kiri dari tepi soengai Koro.

i/ Itoe barisan poentjak dari pegoenoengan jang terseboet akir in hingga ke titik sipat dari afdeling Mandar,Midden celebes dan Loewow.

Donggala 19 september 1915

Kami Commisie :

Controleur  Van  Donggala (G.H. Ter Laag)

De Besturder van Banawa ( Lamaraoena)

De Gezagheber van Mamoedjoe (K.W.Lakeman)

De besturdeer Van mamoedjoe ( Djalaloe Amana Inda )

De Controleur Van paloe (  J.Husselman )

De Bestuurder Van paloe (Parampasi)

De Bestuurder Van Dolo (datoe pamoesoe)

De Bestuurder Van Tobakoe (Taetoe alias  Tome Sesa)

De Bestuurder Van Benasoe Tagantoe alias Tomai base